Prašymai į pirmas, penktas ir devintas klases priimami nuo 2023 m. balandžio 3 d., 8 val. iki gegužės 2 d. Registracija pradedama nuo nurodytos dienos ir valandos.

Nustatytos formos užpildytą prašymą tėvai (globėjai) siunčia elektroniniu paštu į mokinių priėmimui skirtą elektroninio pašto dėžutę: [email protected]

Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Prieš pasirašant sutartį, mokyklai teikiami šie priėmimo dokumentai:

  1. mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  2. įgyto išsilavinimo pažymėjimas (išskyrus į pirmą klasę) ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
  3. dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo pirmumą;
  4. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentai pristatomi į mokyklą:

  • Gegužės 8 d. – Birželio 9 d. – į pirmą klasę, 207 kab., direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Norkuvienė;
  • Birželio 12-16 d. – į penktą klasę, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Aušrienė.
  • Birželio 26-30 d.- į devintą klasę, raštinė.

Direktorius