Primename, kad vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T1-693 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams maisto daviniai gali būti išduodami:

 1. vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniui neatvykus į mokyklą dėl ligos (išskyrus gydymąsi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje) ir pateikus mokykloje vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų prašymą dėl maisto davinių skyrimo;
 2. Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu:
  1. kai mokykloje sustabdomas vaikų maitinimo paslaugos teikimas;
  2. kai mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu ir dėl to mokinys nelanko ugdymo įstaigos;
  3. kitus, nenumatytus atvejus, mokyklos administracija nusimato mokyklos tvarkos apraše;
 3. Kai vaikui yra skirtas mokymas namuose.
 • Pageidaujant gauti maisto davinį susirgus vaikui (išskyrus gydymą ligoninėje ar sanatorijoje), apie tai Jūs turite iš karto informuoti klasės vadovą arba socialinį pedagogą, arba direktoriaus pavaduotoją D. Šiaudvytienę (tel. +370 441 62042).
 • Prašymas dėl maisto davinio išdavimo rašomas mokyklos raštinėje, pirmą dieną, grįžus vaikui iš po ligos.