Prašymai į pirmas, penktas ir devintas klases priimami nuo 2022 m. gegužės 9 d. 8 val. iki gegužės 29 d. Registracija pradedama tik nuo nurodytos dienos ir laiko.

Nustatytos formos užpildytą prašymą tėvai (globėjai) siunčia elektroniniu paštu į mokinių priėmimui skirtą elektroninio pašto dėžutę: [email protected]

Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Prieš pasirašant sutartį, mokyklai teikiami šie priėmimo dokumentai:

  1. mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  2. įgyto išsilavinimo pažymėjimas (išskyrus į pirmą klasę) ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
  3. dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo pirmumą;
  4. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;

Dokumentai pristatomi į mokyklą:

  • Į pirmą klasę – birželio 1-17 d., 207 kab., direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Norkuvienė;
  • Į penktą klasę – birželio 13-17 d., direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Aušrienė.
  • Į devintą klasę – birželio 27-30 d., raštinė.

Priėmimas į keliamąsias klases (2-4, 6-10) esant laisvų vietų, bus vykdomas birželio 1-17 d. (į 2-4 klases), birželio 28-30 d. (į 6-8, 10 klases)

Informacija teikiama:

  • Dėl pirmų klasių: tel. +370 441 62040
  • Dėl 5-10 klasių: tel. +370 441 62044
  • Raštinė ir direktorius: +370 441 62041

Direktorius