Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Traksėdžių skyriuje vykdomas, užtikrinant nustatytas asmenų saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Pradinio ugdymo programa 1-4 klasių mokiniams vykdoma nuotoliniu būdu nuo sausio 4 d. iki sausio 31 d.

Pagrindinio ugdymo programa 5-10 klasių mokiniams vykdoma nuotoliniu būdu nuo sausio 6 d. iki sausio 31 d.

Nuotolinio mokymo metu (kai dėl karantino arba dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo pereinama prie nuotolinio mokymo), už vaikų iki 4 klasės ir vaikų su negalia iki 21 metų priežiūrą tėvams (globėjams, budintiems globotojams ir dirbantiems seneliams) suteikiamas nedarbingumas. Jei šeimoje 2 ir daugiau vaikų – nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas abiem tėvams).

Kai vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą organizuoja mokykla. Tokiu atveju, tėvai teikia mokyklos direktoriui prašymą, nurodydami darbovietę, pareigas ir motyvus. Prie prašymo pridedama darbovietės išduota pažyma, patvirtinanti atitinkamų darbo funkcijų atlikimo būtinumą.

Tėvų (įtėvių, globėjų, atstovų) prašymai svarstomi Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, kuri priima nutarimus dėl vaiko nuotolinio mokymo, priežiūros ir maitinimo paslaugų teikimo.