1. Finansinės būklės ataskaita
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. 2015 m. III ketv. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
  4. Priedas Nr.1