Finansinės būklės ataskaita (3 ketv.)
Veiklos rezultatų ataskaita (3 ketv.)
Aiškinamasis raštas (3 ketv.)
Priedas Nr.1 (3 ketv.)